linux mount windows文件大写变小写的解决

在Linux OS下mount Windows的文件系统后,进入/mnt目录查看,发现windows的文件夹和…